Reperul
Social

ADMITERE liceu 2023: Calendarul și probelor de aptitudini

Modelul fișei de înscriere la liceu 2023 a fost transmis de Ministerul Educației către inspectoratele școlare. În luna mai vor fi probele de aptitudini, limbă maternă sau modernă, la liceele unde este necesară organizarea acestora, iar cererile de înscriere vor fi completate în iulie.

Media la admitere este doar media la examenul de Evaluare Națională. Astfel, media din clasele V-VIII este utilizată doar la departajarea candidaților cu aceeași medie de admitere. Repartizarea computerizată va fi în 19 iulie.

Admitere liceu 2023 – probele de aptitudini
10 – 12 mai 2023: Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini
15 – 16 mai 2023: Înscrierea pentru probele de aptitudini
17 – 19 mai 2023: Desfășurarea probelor de aptitudini
22 mai 2023: Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini / Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
26 mai 2023: Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de aptitudini / Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
15 iunie 2023: Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată / Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată
4 iulie 2023: Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
5 iulie 2023: Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată
6 iulie 2023: Ridicarea/ Transmiterea de la liceele vocaționale a anexei la fișa de înscriere a candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

CALENDAR ADMITERE LICEU 2023
Pregătirea admiterii

17 februarie 2023: Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiterii
1 martie 2023: Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă/ Transmiterea de către Comisia națională de admitere a modelului fișei de înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
8 mai 2023: Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică / Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare / Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați / Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere; postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare
8 – 12 mai 2023: Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere / Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru / Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului ședințelor/acțiunilor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora, precum și a Metodologiei și a Calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024, precum și o adresă de e-mail și un număr de telefon dedicate admiterii
19 mai 2023: Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor de admitere ale fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită
15 mai – 9 iunie 2023: Ședințe/acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.)
15 iunie 2023: Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată
16 iunie 2023: Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată
4 iulie 2023: Transmiterea de către Comisia națională de admitere către comisiile județene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice / Depunerea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții legali ai candidaților care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, la secretariatele unităților de învățământ de proveniență
5 iulie 2023: Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicația informatică centralizată
5 iulie 2023: Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a
Admitere liceu 2023 – probele de aptitudini
10 – 12 mai 2023: Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini
15 – 16 mai 2023: Înscrierea pentru probele de aptitudini
17 – 19 mai 2023: Desfășurarea probelor de aptitudini
22 mai 2023: Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini / Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
26 mai 2023: Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de aptitudini / Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
15 iunie 2023: Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată / Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată
4 iulie 2023: Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
5 iulie 2023: Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată
6 iulie 2023: Ridicarea/ Transmiterea de la liceele vocaționale a anexei la fișa de înscriere a candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Postări asemănătoare

O școală din Galați a primit 40 de costume tradiționale autentice moldovenești

Reperul

(VIDEO) Colind în pandemie

Maria Vlad Romaniţă

La Ambulanță s-a triplat numărul de recoltări pentru Covid 19

Maria Vlad Romaniţă