Reperul
Eveniment

Au început înscrierile la concursul național de Titularizare 2022

Educatorii şi profesorii se pot înscrie la concursul de titularizare 2022. Pe pagina Titularizare.edu.ro poate fi consultată situația și pentru județul Galați.

De asemenea, dosarul de înscriere trebuie să conţină :

-solicitarea scrisă privind repartizarea şi într-un alt județ sau în municipiul București în care nu susțin proba scrisă, (opțiunea nu poate fi modificată după comunicarea rezultatelor la proba scrisă).
-fişa de înscriere la concurs, asumată prin semnătură (dacă este cazul)
-copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele şi domiciliul;
-copii de pe certificatele de naștere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele) sau de pe alte acte doveditoare privind schimbarea numelui (dacă este cazul);
-copii de pe actele de studii, foile matricole şi certificatele de calificare (ultimele pentru absolvenţii liceului pedagogic/învăţământului postliceal), certificatele/adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic (dacă absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă);
– absolvenţii promoţiei 2022 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul psihopedagogic;
– copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
-copie de pe actul de titularizare/repartizare pe perioada viabilității postului în învăţământul preuniversitar (dacă este cazul);
– copie a acordului ME, deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
-adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
-copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2012 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă) (dacă este cazul);
-copii ale avizelor şi a atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unității de învăţământ particular (dacă este cazul);
-avizul/adeverinţa medical(ă), emis (ă) de un medic sau cabinet de medicină a muncii, din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
-declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei;
-adeverință eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt angajat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs;
-cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu am antecedente penale pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei;
-certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală, în original (în cazuri excepționale, dacă un candidat/cadru didactic nu prezintă certificatul de integritate comportamentală la dosar în perioada de înscriere/validare, acesta se depune obligatoriu la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă)
-numai pentru titulari/angajați pe perioada viabilității postului adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu) şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2012 – 31.08.2022 (dacă este cazul).
Documentele se depun în original, respectiv în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii la care funcționează în anul şcolar 2021-2022 sau scanate color, după actele originale.

Astfel, pe data de 23 mai are loc afișarea, la avizierele inspectoratelor şcolare, a listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă, dar şi a listei cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice.

De asemenea, în perioada 24 mai-30 iunie vor fi organizate probele practice/orale și inspecțiile speciale la clasă. Tot atunci are loc şi soluţionarea contestaţiilor la aceste probe.

Primele rezultate vor fi anunţate în data de 19 iulie, iar rezultatele finale de la titularizare 2022 vor fi anunţate pe 27 iulie.

Postări asemănătoare

Incendiu la Centrul Medico-Social din Pechea. 40 de persoane au fost evacuate

Maria Vlad Romaniţă

Ministrul Educației: Profesorii care nu vor dori să se vaccineze ar putea fi testați periodic, înainte să intre în școală

Reperul

Intervenție cu focuri de armă

Maria Vlad Romaniţă