Reperul
Economic

Recalcularea pensiilor- vine cu suplimentarea personalului

Suplimentarea cu 1.000 a numărului de posturi din cadrul caselor județene de pensii apare în OUG nr. 90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice, document publicat luni în Monitorul Oficial nr. 808/2021. Aceasta stabilește că suplimentarea posturilor e valabilă pe o perioadă limitată de timp, respectiv până la data de 31 decembrie 2022.Pentru a putea participa la concurs, cei interesați să ocupe unul dintre aceste posturi vor trebui să prezinte următoarele documente:
cerere de înscriere la concurs;
copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
De principiu, procedura de concurs va fi următoarea:
-depunerea dosarului de concurs se va realiza în termen de două zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului vacant;
-în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare;
-rezultatele selectării dosarelor de înscriere se vor afişa în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor;
-proba scrisă se va susține în șapte zile lucrătoare de la data afișării anunțului;
-interviul se va susţine în cel mult patru zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
-după afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi vor putea depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului;
-notarea probei scrise şi a interviului se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe;
-comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse față de rezultatul probei scrisă şi interviu se va face în termen de o zi lucrătoare de la soluţionarea acestora.
Atât modul în care se vor repartiza cele 1.000 de posturi la casele de pensii județene, cât și drepturile salariale ale celor ce urmează să fie angajați vor trebuie stabilite, prin ordin, de către CNPP, în termen de o zi lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei OUG.

Postări asemănătoare

(VIDEO) A. Naggar (secretar de stat MIPE), despre Planul de Tranziție Justă: „Scopul este diversificarea și dezvoltarea economică a județului Galați”

Reperul

Decizie a Parlamentului: Educația financiară va fi introdusă în școli

Reperul

Câți bani primesc agricultorii de la stat pentru a cultiva roșii

Reperul